Служба заједничких послова

ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Ненад Ђукић

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима захтеве за коришћење службених возила потписане од стране овлашћених лица, и то председника општине, председника скупштине и начелника општинске управе и распоређује возила и возаче по примљеним захтевима; попуњава путне налоге за путничка возила по утврђеном распореду по примљеним налозима; води све потребне евиденције о експлоатацији службеног возила и њиховој техничкој исправности на прописаним обрасцима; стара се о редовној техничкој исправности возила, правовременом вршењу регистрација возила и обнови уговора о осигурању возила; врши обрачун утрошка горива, уља и мазива и усклађује обрачуне са обрачунима у благајни; доставља благајни обрачуне налога за коришћење сопствених возила за службене потребе; води евиденције о потрошњи уља и мазива за путничка возила; води евиденцију о кваровима и извршеним интервенцијама на возилима; oбавља послове возача председника општине по указаној потреби; по указаној потреби мења економа; oбавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе

 

ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА

Младен Сирар

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши превоз за потребе скупштине општине, председника општине и општинске управе; обавља редовно, дневно и недељно одржавање исправности возила, стара се о чистоћи возила и гараже, води рачуна да возило има довољно горива; отклања ситне кварове; пријављује значајније кварове и потребе за набавку опреме и делова вишем референту за послове саобраћајно техничке евиденције; доставља податке из путних налога вишем референту за послове саобраћајно техничке евиденције; доставља саобраћајне дозволе ради регистрације и сервисирања возила вишем референту за послове саобраћајно техничке евиденције; ради и друге послове по налогу руководипоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

 

ПОСЛОВИ ЕКОНОМА И ФОТОКОПИРАЊА

Бојан Мрђа

ОПИС ПОСЛОВА:

 

Врши набавку канцеларијског материјала и распоређује га по одељењима; врши умножавање материјала за седнице скупштине и већа; врши послове умножавања, скенирања и електронског достављања аката органима општине; замењује возаче путничких возила кад су они оправдано одсутни; контролише одржавање чистоће пословних просторија; обављање других сервисних послова за потребе органа Општине; врши и друге послове по налогу секретара скупштине општине, руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

 

КАФЕ - КУВАРИЦА

Марина Ћопић

ОПИС ПОСЛОВА:

Припрема и послужује пића и друге напитке за потребе председника општине, заменика председника општине и општинске управе Житиште; брине о одржавању чистоће инвентара и прибора за ову врсту послова; поручује и чува пића и друге намирнице за послужење; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

 

latest Running | nike sb gato white gold ring enhancers