ПОСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТЕ, ПРОГРАМЕ И МЕНАЏМЕНТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Дијана Барнс, шеф службе

Канцеларија 42 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 219

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Израђује пројекте за приоритетне инвестиције на нивоу општине, а у складу са налозима председника општине, и одлукама скуптшине општине и општинске управе; израђује пројекте за инвестициона улагања и прикупљање капитала; обавља израду пројекта код подстиционих предузетничких иницијатива, а у складу са донетим одлукама; кооридинира рад субјеката – учесника на реализацији развојних програма; остварује сарадњу са Фондом за развој АП Војводине и Фондом за развој Републике Србије; подноси извештаје о оствареним аранжманима реализованим пројектима, прати даљи ток остваривања пројеката; даје предлоге у вези координације и остваривања сарадње са међународним организацијама и фондовима; прати спровођење пројеката чије је финансирање одобрено, координира радом и обавља послове Канцеларије за локални економски развој општине у складу са одредбама Одлуке о образовању Канцеларије за локални кономски развој (КЛЕР); обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

 

Вукосава Трновац, Стручни послови за област  родне равноправности, креирање и управљање пројектима

Канцеларија 4 

Контакт 023/821 050 локал 125

ОПИС ПОСЛОВА:

Прати нормативно-правне прописе и стручну литературу из области родне равноправности и спровођења политике једнаких могућности, прати и извештава о спровођењу Општинске одлуке о родној равноправности; пружа стручно-техничку помоћ у раду тела скупштине општине и општинском већу из домена родне равноправности, учествује у раду Комисије и других општинских тела за родну равноправност,  учествује у припреми и изради пројеката, програма, планова и других докумената из области родне равноправности, обавља статистичко-евиденционе и друге послове за потребе Комисије за родну равноправност и члана општинског већа задуженог за равноправност полова, даје стручну подршку и анализира општинске одлуке, програме, стратешка и друга документа са становишта родне равноправности, прати и води родну статистику општине Житиште, покреће питања од значаја за унапређење политике једнаких могућности и родне равноправности на територији општине Житиште, одржава контакт и остварује сарадњу са органима, институцијама и механизмима за родну равноправност, као и невладиним организацијама које у свом фокусу имају равноправност полова, обавља друге послове из области равноправности полова, учествује у изради пројектне документације за инвестиције на нивоу општине, а у складу са налозима председника општине, одлукама скупштине општине, општинског већа и општинске управе, учествује у изради пројеката за инвестициона улагања и прикупљања капитала; пружа стручну подршку у изради пројеката и код предузетничких иницијатива, у складу са донетим одлукама председника општине и општинског већа, прикупља податке о расположивим ресурсима општине и о могућностима инвестиционих улагања оперативно, а путем расположиве рачунарске опреме дистрибуира податке и анализе надлежним службама; помаже у раду стручном сараднику за пројекте програме и менаџмент у пословима канцеларије Покрајинског фонда за развој; учествује у остваривању сарадње са Фондом за развој АП Војводине и Фондом за развој Републике Србије као и са другим инвестиционим фондовима АП Војводине и Републике Србије, даје предлоге у вези са остваривањем сарадње са међународним организацијама и фондовима, прати реализацију и извештава о резултатима пројеката чије је финансирање одобрено, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

best shoes | Kids Air Jordan — Ietp